mear kultuer

Galerie Lytse Skientme kin ek brûkt wurde foar lytsskalige aktiviteiten op it mêd fan kultuer. It giet dêrby bygelyks om akoestyske optredens, kabaret, in poëzijmiddei, boekpresintaasjes en lêzingen.

14 oktober konsert Sjoukje van der Land

31 oktober tonielgroep Tryater mei Doarp yn Europa/Dorp in Europa

25 novimber konsert Paddy’s Day Off

20 januwaris 2019 Yasmijn Kramer

Der is yn ‘e galery romte foar maksimaal tritich minsken. Fan ‘e galery út sille wy sels in tal fan aktiviteiten yn ’t jier organisearje en boppedat is der romte foar inisjativen fan oaren. Nim dêrfoar kontakt mei ús op: galerielytseskientme@gmail.com.

Op 17 febrewaris 2018 organisearren wy yn de Koudumse Hoofdstraat mei de oare galerys in poësymiddei. Yn Galery Lytse Skientme fertelde Brigitte Duin oer de trije skilderijen dy’t sy makke hie nei oanlieding fan gedichten, wêrûnder gedichten fan J.C. van Schaik en Rutger Kopland. Jelle van der Meulen song in tal gedichten fan himsels en fan J.C. Bloem.

Op 28 maart 2018 brocht in fjirde klasse fan it Bogerman Kolleezje yn Koudum in besite oan Galery Lytse Skientme. Brigitte Duin joech in gastleske oan de learlingen dy’t dit jier eksamen dogge yn keunstfakken en no in bytsje sjen koene yn ‘e keuken fan in keunstner.

Op 1 juni 2018 wie der in konsert fan Orit Shimoni, in Kanadees-Israëlyske singer-songwriter.

Op 14 oktober 2018 song Sjoukje van der Land har Fryske lietsjes: