Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Tryater – Doarp Europa

31 oktober 2018 20:00 - 22:00

Toanielfoarstelling/Toneelvoorstelling

Tryater, het bekende theatergezelschap uit Friesland, komt op 31 oktober naar Galerie Lytse Skientme in Koudum met ‘Doarp Europa/Dorp Europa’. Deze meertalige voorstelling is ook geschikt voor niet-Friestaligen.

Fr – De myte fan it plattelân útinoar raffele

Nochter, hurdwurkjend, snoad of krekt nayf. Etiketten dy’t plattelânsbewenners út sawol Dútslân, Oekraïne as Fryslân yn foarige iuwen opplakt krigen. How come? Bestiet dé Europeeske doarpsbewenner anno 2018? Yn Doarp Europa fan Tryater wurdt de myte útinoar raffele.

Europeanen. Bewenners fan Parys, Berlyn, Rome, Madrid. Froulju yn de lêste moade, manlju yn twadielich pak of hipsterburd, opgeand yn it drokke ferkear. Mar traapje ien kear it gas yn en bist yn Europa de stêd al wer út. En dêr komst dus ek Europeanen tsjin. Op it plattelân. Wa binne dat eins? Hoe sjogge sy nei de globalisearjende maatskippij? Watfoar byld hat de wrâld fan harren?

Wolkom yn Doarp Europa. Tryater reizget yn de hjerst mei dizze kleurrike foarstelling troch Fryslân; alle dagen mei ôfwikseljende ferhalen, op lokaasjes en yn húskeamers. Nij skreaun wurk wurdt combinearre mei teksten út de wrâldliteratuer, wêrby’t spilers, muzikanten en dûnsers de siel fan it plattelân besykje te fangen. Yn syn natuerlike omjouwing: it doarp.

Deze meertalige voorstelling is ook geschikt voor niet-Friestaligen.

NL – De mythe van de plattelandsbewoner ontrafeld

Europeanen. Bewoners van Parijs, Berlijn en Rome; vrouwen in de laatste mode, mannen met hipsterbaard, opgaand in het drukke verkeer. Maar trap één keer op het gaspedaal en je bent in Europa de stad al weer uit. En daar kom je dus ook Europeanen tegen. Hoe kijken zij naar de globaliserende wereld? En welk beeld heeft die wereld van hen?

Bestaat dé Europese dorpsbewoner anno 2018? In Dorp Europa van Tryater wordt de mythe ontrafeld. Tryater speelt in het najaar de kleurrijke voorstelling ‘Dorp Europa’ op verschillende bedrijfslocaties. Nieuw geschreven werk wordt afgewisseld met teksten uit de wereldliteratuur, waarbij spelers, muzikanten en dansers de ziel van de Europeaan trachten te vangen. Want plattelandsbewoners, niet alleen uit Friesland, maar overal uit Europa krijgen gemakkelijk etiketten opgeplakt: nuchter, naïef, (boeren)slim, stug, vriendelijk en ga maar door. Maar bestaat dé Europese dorpsbewoner anno 2018? In ‘Dorp Europa’ van Tryater wordt de mythe ontrafeld.

Tryater speelt Doarp Europa / Dorp Europa
Spel:
Sjoerd Blom, Aly Bruinsma, Sonia Zwolska
Plaats: Galerie Lytse Skientme, Hoofdstraat 26, Koudum
Datum: 31 oktober 2018
Tijd: 20.00 uur
Duur voorstelling: plusminus anderhalf uur
Prijs: € 7,50 Kaarten: via de website van Tryater

Gegevens

Datum:
31 oktober 2018
Tijd:
20:00 - 22:00

Organisator

Galerie Lytse Skientme
Telefoon
0514856593
E-mail
galerielytseskientme@gmail.com
Bekijk de site van Organisator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *