Privacybeleid

Privacybeleid Galerie Lytse Skientme

Natuurlijk hechten ook wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dat betekent dat wij

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees worden door Galerie Lytse Skientme verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen rond Galerie Lytse Skientme. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmelding voor de Nieuwsbrief van Galerie Lytse Skientme. Voor de bovenstaande doelstelling geeft u aan Galerie Lytse Skientme op: voornaam, eventuele tussenvoegsels, achternaam en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Galerie Lytse Skientme opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u aangemeld bent.

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij van u krijgen, verstrekken wij niet aan derden, tenzij u ons daarvoor toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.